Fundusze UE

Informujemy, że firma ALUM-FAB Sp. z o.o. realizuje projekt nr POPW.01.02.00-IP.01-00-001/19 pt. „Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa ALUM-FAB Sp. z o.o. na nowe rynki
zagraniczne.
” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Całkowita wartość projektu: 1 022 320.07 PLN

Wartość dofinansowania: 787 290.40 PLN

Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowych rynkach zagranicznych w celu sprzedaży innowacyjnego produktu, zdywersyfikowanie źródeł przychodów,
uniezależnienie się od fluktuacji na rynku krajowym i pozostałych rynkach zagranicznych oraz zwiększenie rozpoznawalności marki ALUM-FAB na rynkach zagranicznych.

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW/1.2/ALUMFAB/04/2023 na usługę obejmującą zakup indywidualnie dostosowanych, specjalistycznych szkoleń w zakresie lokalnych standardów projektowania 3D, standardów BIM, lokalnej specyfiki obiegu dokumentacji, struktury raportowania, wymagań technicznych stawianych projektom elewacji oraz regulacji w odniesieniu do specyfiki branży lewacyjnej i tak zwane dobre praktyki, przygotowanie dokumentacji 3D i produkcyjnej itp.

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW/1.2/ALUMFAB/04/2023

Oferta cenowa do zapytania nr 3/POPW/1.2/ALUMFAB/04/2023

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW/1.2/ALUMFAB/04/2023 na usługę obejmującą specjalistyczne usługi doradcze (czyli usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego; nie mogą również być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama) w zakresie internacjonalizacji sprzedaży – wdrożenia modelu biznesowe

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW/1.2/ALUMFAB/04/2023

Oferta cenowa do zapytania nr 4/POPW/1.2/ALUMFAB/04/2023

 Informacje o wynikach postępowania ofertowego